We gaan ervan uit dat vragen naar het levenseinde en het psychisch lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening vaak te maken hebben met het verlies van verbinding met betekenisvolle anderen, met zinvolle doelen, met het verlies van een gevoel van waardigheid.

We gaan er eveneens van uit dat elke mens, ook bij ondraaglijk psychisch lijden, een potentieel heeft om vanuit een herstelgericht denken terug verbindingen te maken,  zinvolle doelen te ontwikkelen en opnieuw een gevoel van waardigheid te verwerven.

Reakiro wil geen therapie in de strikte zin van het woord bieden, maar een warme omgeving zijn waarin ruimte, tijd en menselijke nabijheid het mogelijk maken om dit potentieel te verkennen en te laten groeien.

Gezien de dualiteit van leven en dood eigen aan een euthanasieverzoek, kan de hoop op een ander en beter leven maar groeien mits ook over de doodswens kan worden gesproken. De uitklaring en begeleiding van het euthanasieverzoek gebeurt niet in Reakiro, maar het gesprek erover en het delen van gevoelens en gedachten hierrond krijgt wel een uitdrukkelijke plaats.

Al wie de weg vindt naar Reakiro is een gast in het Reakiro-huis en heten we op die manier van harte welkom als mens. We hanteren de term gast omdat we met alle gasten samen een huiselijke sfeer willen creëren. Eenieder wordt uitgenodigd aanwezig te zijn in eigen kunnen en kracht. Wat kan elk van ons bijdragen aan dit samenzijn, waar is eenieder van ons sterk in? Misschien is iemand goed in koffie zetten, koken, gitaarles geven, creatief bezig zijn of eender welke andere vaardigheid. Met die gave sterkt een gast het milieu, de cultuur en de sfeer van het huis. Meer nog, de gast biedt op die manier een thuis voor lotgenoten. Tevens ontstaat er een veelvuldige aaneenschakeling van persoonlijke contactmomenten, met aanknopingspunten tot een zorgzamere relatie met zichzelf en anderen. Er is ruimte voor reflectie op dagelijkse moeilijkheden. De emotionele stormen waaraan mensen doorgaans zijn overgeleverd, worden in een veilig leefklimaat ‘gecontained’ en de intensiteit wordt draaglijker. De aanwezigheid van ervaringsdeskundigen bij de huiselijke activiteiten vormt een ‘bemiddeld contact’, dat minder emotioneel beladen is dan een rechtstreeks persoonlijk gesprek over eigen problemen. Door het contact in te bedden in de activiteiten van Reakiro, bieden we een veilig kader en ontstaan er uitwisselingsmomenten waarover later in de gesprekken en de herstelwerkgroepen kan worden gereflecteerd.

Reakiro wil bovendien van bij de start een trialoog mogelijk maken met de gast en zijn naastbetrokkenen, tenzij er goede redenen zijn om dit niet te doen.

Reakiro

Reakiro is een plek waar je als persoon met een euthanasiewens omwille van ondraaglijk psychisch lijden terecht kan.

Kijk even bij ons binnen

Wij willen een warme omgeving bieden waarin ruimte, tijd en menselijke nabijheid het mogelijk maken om vanuit een herstelgericht denken terug verbindingen te maken,  zinvolle doelen te ontwikkelen en opnieuw een gevoel van waardigheid te verwerven.